Followers

Tuesday, February 26, 2013

Dakwaan ada makam sahabat Nabi di Nusantara?


Anak panah merah mewakili pergerakanpara sahabat r.hum ke China Bermula dari Madinah, Yaman, Gujerat, Bengali, Chittagong, Acheh dan Melaka.

Wilayah nusantara ini didiami olehrumpun bangsa Melayu(Jawi). Saatini terdapat sekitar setengah Bilion penduduk yang mendiami wilayah ini.Denganpenduduk seramai 350 juta orang,dan diantaranyaberagama Islam,ianya menjadikan rumpun bangsa Melayu adalah bangsa Muslimterbesar di dunia,bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan seluruh bangsaArab yang merupakan bangsa pertama menjadi bangsa Muslim pertama.Ianyamerupakan satu fenomena yang tidak ada pada bangsa lain dalam dunia ini.

Tentang dakwaan yang mengatakanterdapat puluhan kubur sahabat di nusantara, ini tidak boleh dinafikan tetapitidak dapat dibuktikan.Hujah dan dakwaan untuk menyokong akan kemungkinanwujudnya para sahabat yang syahid/meninggal dunia dan dimaqamkan di nusantaratetap ada.

Para Sahabat Rasulullah SAWjumlahnya melebihi 100,000 orang.Hal ini adalahberdasarkan kepada umat Islam yang pada ketika itu,berkumpul di Padang Arafahuntuk mendengar amanat dan pesan terakhir rasulullah SAW (hajatul Wida).Ribuandari mereka telah tersebar ke seluruh dunia.SyeikhYusof Al-Kandhalawi rah (pengarang kitab HayatusSahabah) berkata bahawa,para sahabat r.hum bergerak mengikut arah dimana kuda dan unta mereka bergerak.Hal ini terbukti apabila sahabat seperti Saidina Bilal r.hu,maqamnya di Syria,manakala Saidina Abu Ayub al-Ansarir.hu yang lahirnya di Madinah tetapi maqamnya di Istanbul,Turki.Para ulama berkatabahawa maqam para sahabat Nabi SAW berjumlah 70 orang,dan35 orang sahabat maqam mereka di Kota Istanbul,Turki.Maqam para sahabat r.hujuga terdapat di China,India dan di benua Afrika.Bahkan ada juga pendapatmenyatakan bahawa para sahabat Nabi saw pernah menjejak kaki sampai ke selatanbenua Afrika.

1. Salah seorang dari sahabatRasulullah SAW yang bernama Saidina Saad bin Lubaidal-Habsyi r.hu adalah salah seorang dari 73 orang yang diarahkan Nabisaw untuk berhijrah ke Habsyah sebelum berlakunya hijrah ke Madinah. Saidina Saadbin Lubaid al-Habsyi r.hu dan rakannya Saidina Yusofr.hu serta sahabat yang lain telah berlayar dari Habsyah ke China danmembina 2 buah masjid di Hanchow dan Canton (sekarang Guangzhou). Beliaubersama sahabatnya yang lain telah berdakwah di Chuan Chow, Chang Chow danCanton serta bertanggungjawab mendirikan masjid Kwang Tah Se dan masjid CheeLin Se di daerah Guangzhou.China juga telah lama menjadi destinasi perniagaanorang Arab bahkan di zaman dinasti Tang (sebelum kurun ke 7 M) telah adakomuniti masyarakat Arab (sebelum Islam) yang besar diCanton(Guangzhou).Saidina Saad bin Lubaid al-Habsyi r.hu telah berdakwah disana. Jika mereka berulang alik di antara Tanah Arab dan Tanah Besar China makatidak mustahil ada para sahabat r.hum yang singgah di Tanah Melayu dankepulauan Melayu. Menurut catatan rasmi Dinasti Tang (618-905M), Islam dibawakira-kira pada 651/652M (kurun ke 7M) apabila satu utusan Islam yang dikirimkanoleh Khalifah Othman b. Affan r.hu telah sampai ke Chang-an (kini Xian) ibukota Dinasti Tang.(Sila rujuk buku yang di tulia oleh HjIbrahim Tien Y.M yang berjudul 'PerkembanganIslam di China'.

2. Ada sebilangan ahli sejarah Islamberpendapat,salah seorang dari sahabat besar Rasulullah SAW turut serta dalamekspedisi itu adalah Saidina Saad bin Abi Waqqash r.hu,danmakamnya terletak di Guang Zhou (dulu Canton)di Negara China.Hal ini bermaknaMasjid yang dibina di Guong Zhou (dulu Canton) adalah yang paling tua di Asiadan sezaman dengan Rasulullah SAW dan para sahabat.Untuk maklumatpembaca,Saidina Saad bin Abi Waqqash r.hu telah masuk Islam di hari pertamanyakeislaman Saidina Abu Bakar r.hu.(Sila rujuk kitab AlBidayah Wal Nihayah)

3, MenurutMonuskrip kuno Tiongkok ,pada tahun 625 M (hanya selepas 15 tahunRasulullah SAW menerima) sudah ada perkampungan Arab di Sumatera Utara. Jadi hanya 9 tahun sejak Rasulullah SAWmempraktikan dakwah Islam secara terbuka, di pesisir Sumatera sudah terdapatsebuah perkampungan Islam,besar kemungkinan sebahagian mereka adalahsahabat-sahabat r.hum (iaitu mereka yang pernah berjumpa dengan RasulullahSAW). Sebuah dokumen kuno asal Tiongkok menyebutkan, pada sekitar tahun 625M dipesisir pantai Sumatera, yang berada di dalam naungan Kerajaan Sriwijaya, telahberdiri sebuah perkampungan Arab.

Tahun 676M (48H)

Ditemukan beberapa makam SahabatNabi Muhammad SAW di Nusantara. Salah satu yang paling terkenal adalah makam Syeikh Rukunuddin r.hu(ada pendapat mereka adalahorang yang sama Saidina Wahab bin Qobishoh r.hu.)di Barus (Fansur) dekat Acheh,Sumatera Utara. Pada makamnya tertulis bahwa beliau wafat pada tahun 48 H.Tidak diketahui siapa nama Syeikh Rukunuddin r.hu sebenarnya,tapi dari tarikhkewafatanya kita boleh mengatakan bahwa kemungkinan beliau adalah salah sorangsahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu orang yang hidup sezaman dan berjumpa denganbeliau. Maka,hal ini membenarkan lagi dakwaan bahawa ada para sahabat r.hu dantabiin telah memulai gelombang awal sejarah pengislam di Bumi Nusantara.Kajianmengenai ini telah di buat oleh seorang pakar sejarah Islam Indonesia iaitu Ustadz Muhammad Nur Abdurrahman,dalam buku karangannya“Meninjau Kembali Masa Hidup Rasulullah”.Pendapatbeliau dapat di nukilkan seperti berikut.

1. Surat dakwah yang disebarkanRasulullah ke seluruh pelosok wilayah,dan boleh jadi ada yang ditujukan kepadaRaja Sriwijaya,dan besar kemungkinan,surat ini dibawa oleh para sahabat r.humdi atas.Hal ini adalah kerana telah adanya hubungan perdagangan antara kerajaanSriwijaya dengan bangsa Arab, yang ditandai dengan keberadaan perkampungan Arabdi Sriwijaya, tahun 625M.

2. Misi dakwah ke Nusantara, semakinintensif dilakukan pada masa Khalifah Muawiyah r.hu,dan ianya tidak menutup kemungkinan bahawa SyeikhRukunuddin r.hu (atau Saidina Wahab bin Qobishohr.hu.), adalah salah seorang sahabat Rasulullah, yang dikirim kerajaanBani Umayyah, untuk menjadi salah seorang juru dakwah diNusantara.Kebiasanya,mereka(para sahabat berjemaah dalam melakukan sesuatuekspedisi dakwah) dan kemungkinan Syeikh Rukunuddin r.hu atau Saidina Wahab binQobishoh r.hu merupakan amir kepada jemaah ini.

Ahli sejarah Islam Indonesia,Sulaiman Wiranto dalam buku karangan beliau "Islam di Bengal dan kesannya kepada Nusantara"menyebut di tahun 620 M bahawa bebarapa orang sahabat Nabi saw seperti Saad bin Abu Waqqas r.hu,Saadbin Lubaid r.hu,Yusof r.hu,Malik ibn Wahaib r.hu, Qaysbin Huzayfah r.hu, ‘Urwa ibn Athathah r.hu,Abu Qays ibn al-Hārith r.hu dan sahabat yanglain (kemungkinan mereka ini dalam satu jemaah Dakwah ) di tahun ke tujuhkerasulan Nabi saw telah berlayar dari Madinahke China melalui Gujerat,Bengal,Chittagong,Acheh,Melaka danseterusnya ke China.Ekspedisi dakwah merekamengambil masa 9 tahun untuk sampai ke China.

Jelas, Islam di Nusantara termasukgenerasi Islam pertama. Hal inilah para sejarawan memanggilkannya sebagai Teori Makkah. Jadi Islam di Nusantara ini sebenarnyabukan berasal dari para pedagang India (Gujarat) atau yang dikenal sebagai Teori Gujarat yang berasal dari pendapat ahliorientalis Barat Snouck Hurgronje, kerana parapedagang yang datang dari India, mereka ini sebenarnya berasal dari JazirahArab, lalu dalam perjalanan melayari lautan menuju Sumatera (Bandar Acehsekarang ini) mereka singgah dulu di India yang daratannya merupakan sebuahtanjung besar (Tanjung Comorin) yang hampir ke tengah Samudera Hindia dannyaris tepat berada di tengah antara Jazirah Arab dengan Sumatera.

Berdasarkan peta Asia Selatan, kitaboleh memahami mengapa para pedagang dari Jazirah Arab menjadikanIndia(Gujerat) sebagai tempat transit yang sangat strategik sebelum meneruskanperjalanan ke Sumatera mahupun yang meneruskan ekspedisi ke Canton di China. Setelah singgah di Indiabeberapa lama, pedagang Arab ini terus berlayar keBandar Aceh, Barus, terus menyusuripesisir Barat Sumatera, atau juga ada yang ke Malakalalu mereka meneruskan ekspedisi dakwah mereka ke China.

Tahun 726M (100H)

Ibn Abd Al Rabbih rah di dalam karyanya "Al Iqd alFarid", yang dikutip oleh Azyumardi Azra dalam bukunya “JaringanUlama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII’ menyebutkanadanya perhubungan antara raja Sriwijaya (Sri Indravarman) dengan Khalifah Umarbin Abdul Aziz rah. Pada sekitar tahun 100 H (726 M), Raja Sriwijaya berkirimsurat yang isi surat tersebut adalah seperti berikut:

”Dari Raja di Raja(Malik al Amlak) yang adalah keturunan seribu raja; yang isterinya juga cucuseribu raja; yang di dalam kandang binatangnya terdapat seribu gajah; yang diwilayahnya terdapat dua sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbuwewangian, pala dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak12 mil; kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan Allah.Saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiahyang tak begitu banyak, tetapi sekedar tanda persahabatan. Saya ingin Andamengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya danmenjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya”.

Sumber: http://electro-rk86.blogspot.com/2012/04/dakwaan-ada-kubur-sahabat-nabi-di.html

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...